ReSmart värnar om en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar värld. Genom våra projekt vill vi skapa ett resurseffektivt och klimatsmart välfärdssamhälle där hållbar konsumtion görs enkel. Vi vet att det går!

I Sverige lever vi som om det fanns fyra jordklot. Detta innebär att djur, natur och människor i andra länder och generationer får betala för det vi konsumerar. För att vi ska kunna nå FN:s mål om en hållbar konsumtion och produktion till 2030 behöver vi förändra våra konsumtionsmönster.

Även om Sverige på flera sätt är ett föredöme i miljöfrågor, är vi svenskar bland de värsta när det gäller att konsumera mer än vad planeten klarar av. Vi behöver hitta sätt att konsumera inom planetens gränser.

Hur mår världen just nu?

Just nu tar vi ut mer naturresurser än vad naturen hinner återskapa och råvaror som inte är förnybara riskerar att ta slut. Överkonsumtion leder även till förlusten av biologisk mångfald, tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Lika illa är det med klimatförändringarna. Med nuvarande konsumtionstakt dröjer det inte många år innan vi drivit klimatförändringarna så långt att de blir självförstärkande och då går de inte att hejda.

Hur lever vi idag?

Ett annat sätt att mäta miljöpåverkan är att använda modellen ekologiskt fotavtryck. Det är ett mått på hur stor biologisk produktiv yta som krävs för producera allt vi konsumerar och ta hand om avfallet som bildas. Hälften av fotavtrycket utgörs av koldioxidutsläppen. Om alla människor skulle dela jordytan lika skulle varje individ kunna använda högst 1,7 hektar. I genomsnitt är varje individs faktiska fotavtryck 2,8 hektar. Enligt forskarnätverket Global Footprint Network lever genomsnittsmänniskan som om vi hade 1,7 jordklot – och svenskarna som om vi hade tillgång till 4 jordklot.

Hållbar konsumtion är ett av FN:s globala hållbarhetsmål som säger att utsläppen behöver minska till 1–2 ton växthusgaser per capita år 2050. Hur stor utmaningen är beror på hur man mäter miljöpåverkan. Ur ett produktionsperspektiv ligger Sveriges utsläpp av växthusgaser på ca 5,5 ton/capita och år. Medan ur ett konsumtionsperspektiv ligger siffran på ca 11 ton/capita, då tar man hänsyn till de utsläpp som sker i Sverige och utomlands till följd av import för svensk konsumtion.

Visste du att?

  • En genomsnittlig personbil står parkerad 95 procent av tiden.
  • Ett genomsnittligt klädesplagg används bara 7 gånger.
  • En tredjedel av all mat når aldrig fram till våra bord utan slängs eller förgås i onödan.
  • Endast 14 procent av alla plastförpackningar återvinns, medan 40 procent slutar på deponi och 32 procent i våra ekosystem.
  • Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler används bara 10 procent av tiden.
  • Endast 1% ökning av textilåteranvändningen i Sverige skulle minska växthusgasutsläpp med mer än 10 000 ton CO2-ekv och ge stora ekonomiska besparingar för samhället.

Hållbar konsumtion.

På bara 50 år har vår värld förändrats kraftigt genom en explosionsartad ökning av den globala handeln, konsumtionen och befolkningstillväxten samt en snabb urbanisering. Dessa underliggande trender driver nu överexploateringen av naturresurser fortare än någonsin tidigare. För att minska fotavtrycket behöver vi ställa om till att konsumera mer hållbart.

Hållbar konsumtion handlar dock inte bara om att minska växthusgasutsläppen utan också om mer cirkulära och resurssnåla former för konsumtion och produktion. Vi behöver utveckla ett mer cirkulärt samhälle där vi använder naturens och samhällets resurser effektivare med slutna produktcykler.

För att nå ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle behövs förnyelse och innovation som gör att hållbar konsumtion görs enkel, lönsam och attraktiv. Utmaningen ligger i att börja konsumera mer hållbart och ändå behålla välfärdssamhället. Ett resurseffektivt välfärdssamhälle är i framtiden grunden för Sveriges välstånd och konkurrenskraft. Därför behövs en samhällsomställning till att kunna hantera cirkulär ekonomi likväl som linjär ekonomi. Vi har nu möjlighet att satsa på investeringar som kommer gynna Sveriges konkurrenskraft och samhällsekonomi för framtiden.

Vad behöver göras?

Med dagens tillgång till internet, mobilitet och sociala medier så har vi en bra grund för hållbar konsumtion i att kunna kommunicera med konsumenter och mellan aktörer i en värdekedja, erbjuda en hög tillgänglighet och ge konsumenter möjligheten att kommunicera med varandra för till exempel secondhand-handel eller uthyrning.

Men vi saknar innovationer, infrastruktur och affärsmodeller för att skapa effektiva cirkulära processer och flöden som kan stödja ett förlängt producentansvar, en effektiv secondhand-handel, delningstjänster, effektiv distribution eller en hög materialåtervinning. Och det viktigaste av allt, vi måste göra det enkelt för konsument att vilja konsumera hållbart. Resurserna finns men vi måste våga utmana dagens strukturer, våga satsa på innovationer och våga se problemställningar ur nya perspektiv.

Inom stiftelsen ReSmart vill vi främja ett resurseffektivt och klimatsmart välfärdssamhälle, och vi tror att bästa sättet att lyckas med detta är att hitta innovationer som skapar rätta förutsättningar, nya möjligheter och gör det enkelt för konsument att vilja konsumera hållbart. Hjälp oss att uppnå detta - ge ett bidrag.